klubbe

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Innkalling til ordinært årsmøte for 2018 i Ullern Idrettsforening

Årsmøtet vil bli avholdt onsdag 27. mars 2019 kl. 19.00 på Ullerns klubbhus på Ullernbanen.

 Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Foreningens samlede årsberetninger

3. Foreningens samlede regnskaper

4. Kontrollkomiteens beretning

5. Ev. innkomne forslag

6. Fastsettelse budsjett  2019 og kontingent for 2020 

7. Engasjere statsaut. revisor
- Forslag: Gjenvalg av Revisorgruppen

8. Valg
8.1 F
ullmakt til styret om at styret kan oppnevne representanter til org.ledd/møter hvor idrettslaget har representasjonsrett
8.2 Valg av nytt styre
8.3 Andre valg iht. lov/organisasjonsplan

Ev. forslag som ønskes fremmet for årsmøtet må oversendes skriftlig pr. e-post til klubbens adresse som angitt nedenfor innen 1. mars 2019  

Årsberetninger/regnskaper og øvrige saksunderlad kan fås ved å kontakte idrettssekretær Hans Skageng, om disse ønskes før årsmøtet.

Kaffe og kake - vel møtt!

 

 

 

Utskrift