Organisasjonskart og roller i Ullern Fotball

 Skjermbilde 2018 10 03 kl. 15.16.12

 

1) Ullern Idrettsforening

Det er årsmøtet i Ullern IF som velger styret i idrettsforeningen. Styret v/styreformann har det formelle ansvaret for økonomi, organisering og ansettelser i hele foreningen. Alle ansatte har formelt arbeidsforhold til idrettsforeningen. 

2) Ullern Fotball

Ullern Fotball er organisert som en egen gruppe under Ullern Idrettsforening. 

3) Styret

Styret i Ullern Fotball består av

-       Styreleder

-       Nestleder

-       Økonomi ansvarlig

-       4 styremedlemmer

Styret instilles på Ullern Fotball sitt medlemsmøte som avholdes i februar -  mars i forkant av idrettsforeningens årsmøte. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen og man bestreber at maks halve styret skiftes ut samtidig.

Det blir avholdt 8-10 styremøter per år. På styremøtene møter også Daglig Administrativ leder (Daglig lederfunksjon på HL nivå) som er referent på møtene, og Sportslig leder.

Styreleder har møteplikt i styremøtene til Ullern IF. Hvis styreleder ikke kan møte, vil nestleder møte istedenfor.

Ansvar for følgende områder blir fordelt blant medlemmene i styret:

-       Arrangement (Barnecup vår og høst, Elveløpet)

-       Frivillighetskoordinator

-       Sponsor og markedsansvarlig

-       Plassansvarlig (Dugnader og kontakt med Ullern IF sitt plass-styre)

-       Kvalitetsklubb

-       Valgkomite

Styreformann har gitt sportslig leder i fotballgruppa mandat til å kunne forvalte de sportslige stillingene i fotball-gruppa, herunder ansettelser og oppfølging av sportslige ansatte i henhold til avtale.

4) Administrativ leder i fotballen: 

Har følgende oppgaver: 

·      FIKS ansvarlig på vegne av Ullern Fotball. FIKS = Fotballens Informasjons- og Kommunikasjons-system

·      Ansvarlig med å sende inn skjemaer osv. til NFF; Link

·      Ansvarlig i forb. med overganger og betalinger av disse.

·      Oppdatere laglister i Min Idrett og legge inn spillere fra 12 år og

·      eldre i FIKS slik at spillerne er spillerberettigede.

·      Kontrollere at alle lag melder inn resultat i tide på spilte kamper,

·      bl.a. for å unngå bøter.

·      Melde inn/ søke om Cuper og arrangement m.m. i Min Idrett slik at

·      det blir søkbart og åpent i bl.a fotball.no  

·      Sende ut og følge opp innbetaling av faktura for medlemsavgift +

·      treningsavgifter

·      Innkjøp av varer til kiosksalg

·      Håndtere inn- og utgående fakturaer

·      Avstemme bank hver måned til regnskap

·      Kontakt med regnskapskontoret

·      Utarbeide og sende grunnlag for lønnskjøring til regnskap

·      Håndtere alle dommerregninger

·      Innkjøp av kontorrekvisita

·      Hovedkontakt mot Ullern IF

·      Delta på møter i bydel som Samarbeidsutvalget for Frivilligheten i

·      Ullern bydel, Salto, med lokale politikere, kommunen sentralt som BYM/KID/politikere m.m., NFF Oslo, Norges Fotball Forbund

Per 2018 ser organisasjonskartet på sportslig side slik ut:

5) Sportslig leder

Hovedoppgave:

Gi alle barn, unge og voksne i vårt nedslagsfelt et fotballtilbud som i størst mulig grad samsvarer med deres ønsker for sin fotballaktivitet

Det innebærer å organisere, sette sammen, ansette og følge opp fotballgruppens sportslige apparat for i størst mulig grad å oppnå dette. Organiseringen bygges opp i samråd med styret og fotball-gruppas fast ansatte trenere. Ullern Fotball skal tilpasse kartet etter terrenget, ikke kun terrenget etter kartet.

-       Ansettelse og oppfølging av alle hovedansvarlige trenere gutter og jenteansvarlig på mandat fra Ullern IF

-       Ansettelse av alle trenere på mandat fra Ullern IF

-       Ansvarlig banefordeling

-       Utvikling, implementering og oppfølging av sportsplan

-       Ansvar for prioriteringen av ressurser

-       Rekruttere egnede personer til frivillige apparat

-       Ansettelse av profesjonelle spillere

Direkte under sportslig leder er:

6) Rekrutterings/oppstartansvarlig gutter (helst skal dette være sportslig leder selv, noe det i 2018 er)

Personer under denne:

-       Ansatte trenere på akademiet gutter 5-6 år

-       - Frivillige trenere og lagledere på lagene 5-7 år

*på G7 følges lagene både opp av rekrutteringsansvarlig og årskullansvarlig trener G7 (se under).

Oppgaver

-       Gjennomføring rekruttering og oppstart som beskrevet i sportsplan side xx

-       Sørge for oppdatert medlemsregister G5-6, og innbetaling av alle avgifter fra disse

7) Jenteansvarlig

Personer under denne:

-       Ansatte og frivillige trenere til alle jentelag og grupper

-       Lagledere 

Oppgaver:

-       Gi alle jenter og kvinner i vårt nedslagsfelt et fotballtilbud som i størst mulig grad samsvarer med deres ønsker for sin fotballaktivitet. Tiltak gjennomføres i samråd med sportslig leder.

-       Rekrutterings/oppstartansvar jenter 5-6 år

-       Oppfølging og veiledning av alle frivillige og ansatte trenere på alle jentelag

-       Fotballskoler

-       Gjøre tiltak for å skape tilhørighet, identitet og miljø for jenter i på tvers av alder

-       Følge opp evt samarbeid med andre klubber med medfølgende tiltak

-       Sørge for oppdatert medlemsregister alle alderstrinn, og innbetaling av alle avgifter fra disse.

8) Barnefotballsjef gutter 7-11 år

Oppgaver:

-       Overordnet ansvar for planlegging og koordinering av Ullernakademiets aktivitet

-       Fotballskoler

-       Sportslig utvikling

-       Vedkommende skal også være hovedansvarlig trener for to av disse årskullene (se under)

9) Hovedansvarlige trenere per årskull gutter 7-11 år

Personer under disse:

-       Ansatte trenere på akademiet

-      Frivillige trenere og lagledere på lagene

Oppgaver:

-       Selv lede aktiviteten på akademiet

-       Oppfølging og veiledning av ansatte trenere på akademiet og frivillige trenere på lagene

-       Oppfølging av lagledere på årskullet

-       Sørge for oppdatert medlemsregistre, og innbetaling av alle avgifter fra disse.

10) Hovedansvarlige trenere per årskull gutter 12-19 år

Personer under disse:

-       Assistenttrener, hovedtrener treningsgruppe 2, trener(e) treningsgruppe 3.

-      Hoved-lagleder årskullet (under denne resterende frivillig støtteapparat. Se beskrivelse av laglederoppgaver

Oppgaver:

-       Gjennomføre og lede all aktivitet i treningsgruppe 1

-       Planlegge og koordinere all aktivitet på årskullet

-       Veilede og følge opp årskullets øvrige trenere

-       Sørge for oppdatert medlemsregister, og innbetaling av alle avgifter fra disse.

11) Hovedtrener A-lag herrer og sportslig ansvarlig G19-1 og senior herrer A+B

Personer under denne:

-       Assistent(er) senior herrer A+B 

Oppgaver:

-       Gjennomføre og lede all aktivitet senior herrer A+B

-       Ansvar for spillerlogistikk knyttet til senior herrer A+B og G19-1

-       Ansvar for koordinering av sportslig opplegg herrer A+B og G19-1 inkludert planlegging av enkeltspilleres aktiviteter.

-       Ansvar for gjennomføring av alle administrative oppgaver knyttet til senior A+B

-      Ansvar for oppfølging av eventuelt frivillig apparat rundt senior A+B

12) Ansvarlige lagledere senior breddetilbud

Oppgaver:

-       Sørge for all drift av lagene å og utenfor banen.

-       Sørge for oppdatert medlemsregistre, og innbetaling av alle avgifter fra disse.

13) Keeperansvarlig trener

Personer under denne:

-       Ansatte keepertrenere

Oppgaver:

-       Planlegge all spesifikk keepertrening for alle alderstrinn og begge kjønn

-       Identifisere keepere som kan benyttes som keepertrenere for yngre keepere. Følge opp og veilede de av disse som ansettes

-       Individuell oppfølging av keepere

14) Fysioterapeut

Oppgaver:

-       Påse at sportslige apparat til enhver tid er oppdatert på nyeste forskning knyttet til treningsplanlegging, skadeforebygging og fotballspesifikk fysisk trening/utvikling

-       Være tilgjengelig for spillere for hurtig utredning og eventuell oppfølging i rehabiliteringsperioden

15) Psykolog(er)

-       Påse at sportslige opplegg i størst mulig grad utvikler spillernes mentale egenskaper, og utvikler mennesker så vel som fotballspillere

-       Veilede hovedansvarlige trenere knyttet til formidling, kommunikasjon, og sportslig gjennomføring knyttet til læringsteori

-       Informere og veilede foreldre om hvordan de best kan være ressurser for barn og unge – både for å utvikle mennesker og fotballspillere

-       Følge opp enkeltindivider som identifiseres i samråd med hovedansvarlige trenere

Utskrift